ΕΣΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Ο Κανονισμός Διαιτησίας Καλαθοσφαίρισης ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν την σύσταση και λειτουργία των οργάνων διαιτησίας, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους, τους όρους και προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του διαιτητή, τη διαδικασία αξιολόγησης και κατάταξής τους στους πίνακες διαιτητών, την επιμόρφωσή τους και τα όργανα και τη διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου τους.

Με τον Κανονισμό Διαιτησίας ρυθμίζονται επίσης και όλα τα ως άνω θέματα που αφορούν τις ιδιότητες του σημειωτή και χρονομέτρη των αγώνων καθώς και του Παρατηρητή Αγώνων (Κομισάριου).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
——————–

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
——————————————————–

Άρθρο 1

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
——————————-

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.)
—————————————————————-

1. Στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης λειτουργεί η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ), η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από την παρ. 2β΄ του άρθρου 44 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του Ν. 3057/2002.

2. Η θητεία της Κ.Ε.Δ. είναι τριετής. Η Ε.Ο.Κ. έχει το δικαίωμα της μερικής ή ολικής αντικατάστασης των μελών της Κ.Ε.Δ. για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο με τη διαδικασία που καθορίζεται στην παρ. 2β΄ του άρθρου 44 του Ν. 2725/1999 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του Ν. 3057/2002.

3. Ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ. ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. με την ως άνω διαδικασία.

4. Προσόντα διορισμού των μελών της Κ.Ε.Δ.

– Τα μέλη της Κ.Ε.Δ. πρέπει να είναι διαιτητές διεθνείς μη εν ενεργεία υψηλού κύρους ή δυνατόν καθηγητές διαιτησίας και σε περίπτωση έλλειψης ή μη επαρκούς αριθμού τους, διαιτητές μη εν ενεργεία της ανωτάτης κατηγορίας αγώνων.
– Τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν. 2725/1999 ισχύουν αντίστοιχα και για τα μέλη της Κ.Ε.Δ. και των Επιτροπών που συγκροτούνται σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.
– Ασυμβίβαστη επίσης είναι η ιδιότητα των μελών της Κ.Ε.Δ. και των Επιτροπών της, με την ιδιότητα του μέλους οργάνου διοίκησης της Ε.Ο.Κ. ή Αθλητικής Ένωσης και Τοπικής Επιτροπής, της Ο.Δ.Κ.Ε. και των Συνδέσμων Διαιτητών, αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Κ. ή Κ.Α.Ε. καθώς και με τους διατηρούντες Πρακτορείο Προγνωστικών Αθλητικών Αγώνων ή εμπορίας αθλητικών ειδών.

5. Αρμοδιότητες Κ.Ε.Δ.
– Η Κ.Ε.Δ. ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των παρατηρητών διαιτησίας, των κομισάριων και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας (μέλη γραμματείας αγώνων) όλων των Εθνικών Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων Ελλάδας.
– Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Δ. είναι οριστικές, άμεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της αθλητικής Ομοσπονδίας ή της Ένωσης.
– Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Δ. πρέπει επίσης να είναι μέσα στα πλαίσια του ισχύοντος νομικού πλαισίου του αθλήματος.

6. Η Κ.Ε.Δ. πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά με την Ε.Ο.Κ. για τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τη σωστή οργάνωση και αναπτυξιακή λειτουργία του χώρου της διαιτησίας και την συνεχή βελτίωση της άσκησης των καθηκόντων των διαιτητών έτσι ώστε να προωθείται η επίτευξη των στόχων των αγωνιστικών θεσμών του αθλήματος.
– Η Κ.Ε.Δ. επίσης πρέπει να συνεργάζεται για τα αυτά θέματα με την Ο.Δ.Κ.Ε. καθώς και για την προεπιλογή και αξιολόγηση των διαιτητών και τη διοργάνωση των περιφερειακών και κεντρικών σεμιναρίων.

7. Η Κ.Ε.Δ. λειτουργεί στα Γραφεία της Ε.Ο.Κ. και επικοινωνεί με τους διάφορους φορείς του αθλήματος μέσω της Ε.Ο.Κ.

8. Την λειτουργία της Κ.Ε.Δ. συνεπικουρεί ως γραμματέας αυτής υπάλληλος της Ομοσπονδίας, ο οποίος τηρεί και τα Πρακτικά συνεδριάσεών της Επιτροπής και ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.

9. Απαρτία
Η Κ.Ε.Δ. συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται ο Πρόεδρός της και
ένα ακόμα μέλος της.
– Σε περίπτωση αδυναμίας του Προέδρου να συμμετάσχει σε
συνεδρίαση της Επιτροπής, συνεδριάζουν νόμιμα τα άλλα δύο μέλη
όταν συντρέχουν λόγοι που καθιστούν αδύνατη την αναβολή της.

10. Εκπρόσωπος Ο.Δ.Κ.Ε.
Το έργο και τις εργασίες της Κ.Ε.Δ. υποβοηθεί και παρακολουθεί χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος της Ο.Δ.Κ.Ε. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. αυτής και ο οποίος πρέπει να είναι μη εν ενεργεία διαιτητής.
– Η Κ.Ε.Δ. υποχρεούται να ενημερώνει τον εκπρόσπωπο της Ο.Δ.Κ.Ε. για τον τόπο και χρόνο της εκάστοτε συνεδρίασής της.

11. Απώλεια ιδιότητας μέλους της Κ.Ε.Δ.
– Μέλος της Κ.Ε.Δ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέρα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις της ή λόγω αδυναμίας του να ασκήσει τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν, αντικαθίσταται ύστερα από εισήγηση των μελών της, με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., με την τήρηση της διαδικασίας που διαγράφεται στις άνω διατάξεις του Ν. 2725/1999.

12. Λειτουργία Κ.Ε.Δ.
– Η Κ.Ε.Δ. συνεδριάζει τακτικά μεν μια φορά την εβδομάδα και εκτάκτως όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.
– Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες της, δίνει το λόγο στα μέλη της, ορίζει εισηγητές για την ρύθμιση διαφόρων θεμάτων, αναβάλλει ή διακόπτει τη συζήτηση των υποθέσεων των και τη λήψη αποφάσεων επειδή συντρέχουν σπουδαίοι προς τούτο λόγοι, οι οποίοι σε περίπτωση διαφωνίας των μελών πρέπει να διατυπώνονται στο Πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής, το οποίο στην περίπτωση αυτή κοινοποιείται στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.
– Για τις αποφάσεις που λαμβάνει η Κ.Ε.Δ. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της πρέπει να ενημερώνεται το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. είτε με σχετικό έγγραφο είτε με την παρουσία του Προέδρου αυτής σε συνεδρίαση του Δ.Σ. ή της Ε.Ε.

13. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Η Κ.Ε.Δ. προς διευκόλυνση του έργου της δύναται να αποφασίζει την σύσταση και λειτουργία επιτροπών με μονομελή ή τρ