ΕΣΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Ο Κανονισμός Διαιτησίας Καλαθοσφαίρισης ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν την σύσταση και λειτουργία των οργάνων διαιτησίας, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους, τους όρους και προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του διαιτητή, τη διαδικασία αξιολόγησης και κατάταξής τους στους πίνακες διαιτητών, την επιμόρφωσή τους και τα όργανα και τη διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου τους.

Με τον Κανονισμό Διαιτησίας ρυθμίζονται επίσης και όλα τα ως άνω θέματα που αφορούν τις ιδιότητες του σημειωτή και χρονομέτρη των αγώνων καθώς