ΕΣΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Ο Κανονισμός Διαιτησίας Καλαθοσφαίρισης ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν την σύσταση και λειτουργία των οργάνων διαιτησίας, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους, τους όρους και προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του διαιτητή, τη διαδικασία αξιολόγησης και κατάταξής τους στους πίνακες διαιτητών, την επιμόρφωσή τους και τα όργανα και τη διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου τους.

Με τον Κανονισμό Διαιτησίας ρυθμίζονται επίσης και όλα τα ως άνω θέματα που αφορούν τις ιδιότητες του σημειωτή και χρονομέτρη των αγώνων καθώς και του Παρατηρητή Αγώνων (Κομισάριου).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
——————–

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
——————————————————–

Άρθρο 1

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
——————————-

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.)
—————————————————————-

1. Στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης λειτουργεί η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ), η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από την παρ. 2β΄ του άρθρου 44 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του Ν. 3057/2002.

2. Η θητεία της Κ.Ε.Δ. είναι τριετής. Η Ε.Ο.Κ. έχει το δικαίωμα της μερικής ή ολικής αντικατάστασης των μελών της Κ.Ε.Δ. για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο με τη διαδικασία που καθορίζεται στην παρ. 2β΄ του άρθρου 44 του Ν. 2725/1999 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του Ν. 3057/2002.

3. Ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ. ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. με την ως άνω διαδικασία.

4. Προσόντα διορισμού των μελών της Κ.Ε.Δ.

– Τα μέλη της Κ.Ε.Δ. πρέπει να είναι διαιτητές διεθνείς μη εν ενεργεία υψηλού κύρους ή δυνατόν καθηγητές διαιτησίας και σε περίπτωση έλλειψης ή μη επαρκούς αριθμού τους, διαιτητές μη εν ενεργεία της ανωτάτης κατηγορίας αγώνων.
– Τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν. 2725/1999 ισχύουν αντίστοιχα και για τα μέλη της Κ.Ε.Δ. και των Επιτροπών που συγκροτούνται σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.
– Ασυμβίβαστη επίσης είναι η ιδιότητα των μελών της Κ.Ε.Δ. και των Επιτροπών της, με την ιδιότητα του μέλους οργάνου διοίκησης της Ε.Ο.Κ. ή Αθλητικής Ένωσης και Τοπικής Επιτροπής, της Ο.Δ.Κ.Ε. και των Συνδέσμων Διαιτητών, αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Κ. ή Κ.Α.Ε. καθώς και με τους διατηρούντες Πρακτορείο Προγνωστικών Αθλητικών Αγώνων ή εμπορίας αθλητικών ειδών.

5. Αρμοδιότητες Κ.Ε.Δ.
– Η Κ.Ε.Δ. ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των παρατηρητών διαιτησίας, των κομισάριων και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας (μέλη γραμματείας αγώνων) όλων των Εθνικών Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων Ελλάδας.
– Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Δ. είναι οριστικές, άμεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της αθλητικής Ομοσπονδίας ή της Ένωσης.
– Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Δ. πρέπει επίσης να είναι μέσα στα πλαίσια του ισχύοντος νομικού πλαισίου του αθλήματος.

6. Η Κ.Ε.Δ. πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά με την Ε.Ο.Κ. για τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τη σωστή οργάνωση και αναπτυξιακή λειτουργία του χώρου της διαιτησίας και την συνεχή βελτίωση της άσκησης των καθηκόντων των διαιτητών έτσι ώστε να προωθείται η επίτευξη των στόχων των αγωνιστικών θεσμών του αθλήματος.
– Η Κ.Ε.Δ. επίσης πρέπει να συνεργάζεται για τα αυτά θέματα με την Ο.Δ.Κ.Ε. καθώς και για την προεπιλογή και αξιολόγηση των διαιτητών και τη διοργάνωση των περιφερειακών και κεντρικών σεμιναρίων.

7. Η Κ.Ε.Δ. λειτουργεί στα Γραφεία της Ε.Ο.Κ. και επικοινωνεί με τους διάφορους φορείς του αθλήματος μέσω της Ε.Ο.Κ.

8. Την λειτουργία της Κ.Ε.Δ. συνεπικουρεί ως γραμματέας αυτής υπάλληλος της Ομοσπονδίας, ο οποίος τηρεί και τα Πρακτικά συνεδριάσεών της Επιτροπής και ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.

9. Απαρτία
Η Κ.Ε.Δ. συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται ο Πρόεδρός της και
ένα ακόμα μέλος της.
– Σε περίπτωση αδυναμίας του Προέδρου να συμμετάσχει σε
συνεδρίαση της Επιτροπής, συνεδριάζουν νόμιμα τα άλλα δύο μέλη
όταν συντρέχουν λόγοι που καθιστούν αδύνατη την αναβολή της.

10. Εκπρόσωπος Ο.Δ.Κ.Ε.
Το έργο και τις εργασίες της Κ.Ε.Δ. υποβοηθεί και παρακολουθεί χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος της Ο.Δ.Κ.Ε. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. αυτής και ο οποίος πρέπει να είναι μη εν ενεργεία διαιτητής.
– Η Κ.Ε.Δ. υποχρεούται να ενημερώνει τον εκπρόσπωπο της Ο.Δ.Κ.Ε. για τον τόπο και χρόνο της εκάστοτε συνεδρίασής της.

11. Απώλεια ιδιότητας μέλους της Κ.Ε.Δ.
– Μέλος της Κ.Ε.Δ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέρα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις της ή λόγω αδυναμίας του να ασκήσει τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν, αντικαθίσταται ύστερα από εισήγηση των μελών της, με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., με την τήρηση της διαδικασίας που διαγράφεται στις άνω διατάξεις του Ν. 2725/1999.

12. Λειτουργία Κ.Ε.Δ.
– Η Κ.Ε.Δ. συνεδριάζει τακτικά μεν μια φορά την εβδομάδα και εκτάκτως όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.
– Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες της, δίνει το λόγο στα μέλη της, ορίζει εισηγητές για την ρύθμιση διαφόρων θεμάτων, αναβάλλει ή διακόπτει τη συζήτηση των υποθέσεων των και τη λήψη αποφάσεων επειδή συντρέχουν σπουδαίοι προς τούτο λόγοι, οι οποίοι σε περίπτωση διαφωνίας των μελών πρέπει να διατυπώνονται στο Πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής, το οποίο στην περίπτωση αυτή κοινοποιείται στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.
– Για τις αποφάσεις που λαμβάνει η Κ.Ε.Δ. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της πρέπει να ενημερώνεται το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. είτε με σχετικό έγγραφο είτε με την παρουσία του Προέδρου αυτής σε συνεδρίαση του Δ.Σ. ή της Ε.Ε.

13. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Η Κ.Ε.Δ. προς διευκόλυνση του έργου της δύναται να αποφασίζει την σύσταση και λειτουργία επιτροπών με μονομελή ή τριμελή σύνθεση, τα μέλη των οποίων ορίζονται, μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Δ. με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

– Τα μέλη των επιτροπών που έχουν την αυτή θητεία με την Κ.Ε.Δ. αντικαθίστανται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

– Την αντικατάσταση μελών των επιτροπών δύναται να εισηγείται προς το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. και η Κ.Ε.Δ. αναφέροντας και τους λόγους που επιβάλλουν την λήψη της απόφασης αντικατάστασης.

– Οι Επιτροπές που συγκροτούνται με αποφάσεις της Κ.Ε.Δ. λειτουργούν στα πλαίσια της Κ.Ε.Δ. οι πράξεις τους έχουν αυστηρά εισηγητικό χαρακτήρα, η δε αποδοχή και ισχύ τους γίνεται με σχετική απόφαση της Κ.Ε.Δ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

– Ο ορισμός των διαιτητών για τη διεύθυνση των αγώνων των Πρωταθλημάτων όλων ανεξαίρετα των Εθνικών Κατηγοριών και του Κυπέλλου Ελλάδας, είναι δυνατόν να γίνει από την Επιτροπή Ορισμού Διαιτητών (Ε.Ο.Δ). της οποία πρόεδρος είναι μέλος της Κ.Ε.Δ.

Σύστημα Ορισμού Διαιτητών.

Το σύστημα που εφαρμόζεται για τον ορισμό των διαιτητών, επιλέγεται από την Κ.Ε.Δ. η οποία λαμβάνει υπόψη της την σχετική πρόταση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.

Το σύστημα ορισμού διαιτητών είναι δυνατό να διαφέρει ανά κατηγορία πρωταθλήματος (π.χ. απευθείας ορισμός εκ των καταλόγων εν ενεργεία διαιτητών, της αυτής ή και άλλης κατηγορίας, ορισμός με κλήρωση, ο τρόπος της οποίας υπόκειται στην κρίση των μελών της, ο αποκλεισμός από τη κλήρωση διαιτητών που έχουν συνεχείς διαιτησίες στα ίδια σωματεία και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι σχετική με τον τρόπο της κλήρωσης).

Σε κάθε συνεδρίαση ορισμού διαιτητών είτε από την Κ.Ε.Δ. είτε από την Επιτροπή Ορισμού Διαιτητών, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, τηρείται σχετικό πρακτικό, το οποίο στη δεύτερη περίπτωση κοινοποιείται για αποδοχή των εισηγήσεων στην Κ.Ε.Δ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΓΩΝΩΝ

Ο ορισμός των μελών της γραμματείας αγώνων (σημειωτών – χρονομετρών) είναι δυνατόν να γίνει από τριμελή Επιτροπή Ορισμού Σημειωτών – Χρονομετρών, τα μέλη της οποίας προέρχονται από μη εν ενεργεία σημειωτές και χρονομέτρες της ανώτατης κατηγορίας.
– Ο ορισμός των σημειωτών – χρονομετρών της Επιτροπής
γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται για την Ε.Ο.Δ.
– Οι πράξεις της Επιτροπής έχουν εισηγητικό χαρακτήρα και για την ισχύ τους απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης της Κ.Ε.Δ.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Ο Πειθαρχικός έλεγχος των διαιτητών, των σημειωτών, χρονομετρών και κομισαρίων ανήκει στην Κ.Ε.Δ. και έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο και την επιβολή στους διαιτητές των πειθαρχικών ποινών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Κ.Ε.Δ. κατά τη διαδικασία του Πειθαρχικού ελέγχου είναι οριστικές και προσβάλλονται σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ.

Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού ελέγχου της Κ.Ε.Δ. κοινοποιούνται στην Ο.Δ.Κ.Ε. για την γνωστοποίησή τους.

ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Η εκδίκαση των ενστάσεων κακής εφαρμογής Κανονισμών Παιδιάς, που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. ανήκει στην αρμοδιότητα της Κ.Ε.Δ. σύμφωνα με την ακόλουθα διαδικασία

Α. Σε πρώτο βαθμό την αρμοδιότητα εκδίκασης των ενστάσεων κακής εφαρμογής των Κανονισμών Παιδιάς έχει μονομελές δικαιοδοτικό όργανο το μέλος του οποίου είναι ένα εκ των μελών της Κ.Ε.Δ.

– Οι αποφάσεις του πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου προσβάλλονται από τα άμεσα ενδιαφερόμενα πρόσωπα ενώπιον της Κ.Ε.Δ. η οποία λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο, με έφεση η οποία ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, που αρχίζει την επομένη της κοινοποίησης ή της με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνώσης της απόφασης.

Το μέλος της Κ.Ε.Δ. που ασκεί καθήκοντα πρωτοβάθμιου οργάνου δεν συμμετέχει στην σύνθεση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου, στο οποίο συμμετέχει υποχρεωτικά ο Πρόεδρος τηε Κ.Ε.Δ.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ
—————————————————-

1. Για την απόκτηση της ιδιότητας του διαιτητή απαιτείται η
συμμετοχή και επιτυχή αποφοίτηση από Σχολή Διαιτησίας που διοργανώνει η Ο.Δ.Κ.Ε. και η εγγραφή στο μητρώο διαιτητών της Ο.Δ.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 3057/2002.
– Μετά την έγκριση της εγγραφής αυτής ο νέος διαιτητής πρέπει να ζητήσει την εγγραφή του στο μητρώο διαιτητών που τηρείται από τον τοπικό Σύνδεσμο Διαιτητών στον οποίο θα ανήκει ως μέλος αυτού.
2. Το όριο ηλικίας για τους ενεργούς διαιτητές ορίζεται με απόφαση της
Κ.Ε.Δ. η οποία λαμβάνει υπόψη της την σχετική θέση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το όριο που καθορίζεται από την FIBA.

Άρθρο 2

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ

Α. ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Η ένταξη σε πίνακες των εν ενεργεία διαιτητών για τους αγώνες των εθνικών κατηγοριών και η υποβολή τους στην Ε.Ο.Κ. ανήκει στην αρμοδιότητα της Ο.Δ.Κ.Ε. η οποία πρέπει να συνεργάζεται στο θέμα αυτό με την Κ.Ε.Δ.

Β΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση των διαιτητών και η ένταξή τους σε πίνακες των επί μέρους εθνικών κατηγοριών (Α΄- Β΄ – Γ΄) ανήκει στην αρμοδιότητα της Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία με την Ο.Δ.Κ.Ε. σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 46 του Ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 3057/2002.
– Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου και εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι προς τούτο λόγοι επιτρέπεται η διεξαγωγή της καθ΄ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

Άρθρο 3

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Α. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Οι διαιτητές Πρωταθλημάτων Τοπικών Κατηγοριών διακρίνονται σε :

1. ΔΟΚΙΜΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Οι διαιτητές αυτοί προέρχονται από τους αποφοιτήσαντες από τις σχολές διαιτησίας που έχουν αρμοδιότητα να λειτουργούν οι Σύνδεσμοι διαιτητών και η Ο.Δ.Κ.Ε.
– Έργο τους είναι η διεύθυνση αγώνων των κατωτέρων κατηγοριών των Τοπικών Πρωταθλημάτων των Αθλητικών Ενώσεων και Επιτροπών, καθώς και αγώνες μίνι, παίδων, κορασίδων, νεανίδων, εφήβων.

2. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ Β΄ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Οι διαιτητές αυτοί προέρχονται από το σώμα των δοκίμων διαιτητών, μετά από προαγωγή των, που συντελείται με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου των, εφ΄ όσον έχουν στο διάστημα μιας αγωνιστικής περιόδου επιτύχει τα κριτήρια, που έχουν θεσπίσει οι Σύνδεσμοι των και η Ο.Δ.Κ.Ε.

3. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ Α΄ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Οι διαιτητές αυτοί προέρχονται από την κατηγορία των διαιτητών Β΄ κατηγορίας, μετά από προαγωγή των που συντελείται με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου των, εφ΄ όσον έχουν επιτύχει στο διάστημα μιας αγωνιστικής περιόδου τα κριτήρια, που έχουν θεσπίσει οι Σύνδεσμοί των και η Ο.Δ.Κ.Ε.

– Η διαδικασία προαγωγής και στις δύο παραπάνω κατηγορίες, τελεί υπό την εποπτεία της Ο.Δ.Κ.Ε.

– Οι διαιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα να διαιτητεύουν αγώνες όλων των Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων των Αθλητικών Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών.

Β. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

1. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Οι διαιτητές της κατηγορίας αυτής έχουν δικαίωμα να διευθύνουν όλους τους αγώνες Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, αφού τηρηθεί η ακόλουθη διαδικασία.
α) Οι διαιτητές Α΄ Κατηγορίας Τοπικών Πρωταθλημάτων που έχουν επιτύχει τα κριτήρια, που έχουν θεσπιστεί από την Ο.Δ.Κ.Ε. σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ. υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ειδικού Σεμιναρίου, που διεξάγεται κατ΄ έτος και έχει σκοπό, την επιμόρφωσή τους, αγωνιστική, θεωρητική και πρακτική, η οποία θεωρείται επιτυχής, εφ΄ όσον έχουν επιτύχει κατά τη φοίτησή τους όλα τα κριτήρια που έχουν θεσπισθεί σε ειδικό Κανονισμό λειτουργίας του άνω Σεμιναρίου, που συντάσσεται από την Ο.Δ.Κ.Ε. σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.
– Ο Κανονισμός αυτός πρέπει να προβλέπει μεταξύ άλλων, τα διδασκόμενα μαθήματα, τις πρακτικές ασκήσεις εφαρμογής των και το είδος των εξετάσεων που θα περάσουν επιτυχώς οι φοιτητές – διαιτητές.
β) Οι διαιτητές που περατώνουν επιτυχώς το ως άνω Σεμινάριο ονομάζονται Διαιτητές Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας και έχουν δικαίωμα να διαιτητεύουν αγώνες Γ΄ Εθνικών Κατηγοριών Ανδρών και Α2΄ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών.

2. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Οι διαιτητές αυτοί προέρχονται από τους διαιτητές Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, που έχουν επιτύχει στο διάστημα μίας αγωνιστικής περιόδου τα κριτήρια που έχει θεσπιστεί από την Κ.Ε.Δ.
– Οι διαιτητές της Κατηγορίας αυτής έχουν δικαίωμα να διαιτητεύσουν εκτός των προηγουμένων αγώνων, αγώνες Β΄ Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών ως και Α1 και Α2 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών.

3. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Οι διαιτητές της Κατηγορίας αυτής προέρχονται από το σώμα των διαιτητών Β΄ Εθνικής Κατηγορίας, εφ΄ όσον έχουν επιτύχει στο διάστημα δύο (2) αγωνιστικών περιόδων τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που έχει θεσπίσει η Κ.Ε.Δ.

4. Με απόφαση της Κ.Ε.Δ. όλοι οι διαιτητές της ανώτερης
Κατηγορίας μπορούν να διαιτητεύουν αγώνες της κατώτερης Κατηγορίας.

Δ΄ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

1. Διεθνείς διαιτητές είναι εκείνοι οι οποίοι αφού παρακολούθησαν τα ειδικά Σεμινάρια που διοργανώνει η FIBA, περάτωσαν επιτυχώς ταύτα και έλαβαν τον τίτλο του διεθνούς διαιτητή FIBA.
2. Για την συμμετοχή των υποψηφίων διεθνών διαιτητών στα ειδικά Σεμινάρια της FIBA τηρείται η ακόλουθη διαδικασία.
α. Μετά την γνωστοποίηση από την FIBA της διοργάνωσης Σεμιναρίου υποψηφίων διεθνών διαιτητών, ενημερώνεται η Ο.Δ.Κ.Ε. και μέσω αυτής οι Τοπικοί Σύνδεσμοι Διαιτητών.
β. Οι διαιτητές που έχουν τα τυπικά προσόντα που καθορίζει η Διεθνής Ομοσπονδία, σε συνδυασμό με αυτά που αναφέρονται στην παρ. ε΄ του άρθρου αυτού, δύναται να υποβάλουν αίτηση προς την Ο.Δ.Κ.Ε. η οποία διαβιβάζεται υποχρεωτικά στην Κ.Ε.Δ.
γ. Η Κ.Ε.Δ. αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και εγκρίνει κατ΄ αρχάς όσες εξ αυτών πληρούν τις καθοριζόμενες προϋποθέσεις.
δ. Η Κ.Ε.Δ. παρακολουθεί την πορεία και την απόδοση των υποψηφίων μέχρι την τελική ημερομηνία την οποία θέτει η Διεθνής Ομοσπονδία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων.
ε. Οι υποψήφιοι διεθνείς διαιτητές εκτός των τυπικών προσόντων που ορίζονται από την FIBA πρέπει επίσης να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
– Να έχουν συμμετάσχει επί τρεις (3) συνεχείς περιόδους στους πίνακες Α΄ Εθνικής Κατηγορίας.
– Να έχουν διαιτητεύσει τουλάχιστον είκοσι (20) αγώνες Α1 Εθνικής Κατηγορίας.
– Να μην έχουν τιμωρηθεί με περισσότερες από είκοσι (20 ημέρες) κατά τον τελευταίο χρόνο και μέχρι την ημέρα έναρξης του ειδικού Σεμιναρίου.

Ε΄ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΙΑΤΗΣΙΑΣ

Η Ο.Δ.Κ.Ε. έχει το δικαίωμα να ονομάσει καθηγητές διαιτησίας μη εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται εκάστοτε με την συνεργασία της Κ.Ε.Δ.

ΣΤ΄ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

1. Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του εν ενεργεία διαιτητή με την ιδιότητα του μέλους ή του προπονητή ή γυμναστή σωματείου – Τ.Α.Κ. ή Κ.Α.Ε. ή η σύνδεσή του με οποιαδήποτε άλλη σχέση με αυτά.

2. Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του διαιτητή εν ενεργεία με την ιδιότητα του μέλους της Κ.Ε.Δ. Ε.Ο.Κ. ή άλλης Αθλητικής Ένωσης και Τοπικής Επιτροπής και των επιτροπών διαιτησίας τους που έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα.

3. Για τους εν ενεργεία διαιτητές ισχύουν τα κωλύματα που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 2725/1999 για την μη ύπαρξη των οποίων στο πρόσωπό τους υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για να έχουν δικαίωμα αξιολόγησης και ένταξής τους στους οικείους πίνακες διαιτητών.

4. Διαιτητές που οι ίδιοι ή η σύζυγος ή τα τέκνα τους διατηρούν Πρακτορείο ΠΡΟ – ΠΟ ή άλλων Προγνωστικών αθλητικών αγώνων ή κατάστημα εμπορίας αθλητικών ειδών δεν δύνανται να έχουν την ιδιότητα του εν ενεργεία διαιτητή.

ΑΡΘΡΟ 4.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Οι διαιτητές καλαθοσφαίρισης των Εθνικών Κατηγοριών έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

Α. ΕΤΗΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

1. Κάθε έτος πριν από την έναρξη των Πρωταθλημάτων όλοι οι
διαιτητές των εθνικών κατηγοριών, που έχουν τα προσόντα που ορίζονται με τον Κανονισμό αυτό, υποβάλλονται υποχρεωτικά:
α. Σε ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις για τη διαπίστωση της κατάστασης της υγείας τους.
β. Σε δοκιμασία αγωνιστικών τεστ για τη διαπίστωση της φυσικής κατάστασής τους.
γ. Σε γραπτή δοκιμασία για τη διαπίστωση των γνώσεών τους επί των Κανονισμών Παιδιάς και Πρωταθλημάτων.

2. Οι δοκιμασίες της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με επιμέλεια
και ευθύνη της Κ.Ε.Δ. η οποία καταρτίζει το ειδικό πρόγραμμα, λαμβανομένων υπόψη των διεθνών Κανονισμών.

3. Οι διαιτητές που δεν επιτυγχάνουν ή που δεν συμμετείχαν για αποδεδειγμένους λόγους ασθενείας τους, ή για επίσης αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας στις δοκιμασίες της παραγράφου 1 επανεξετάζονται σε ημερομηνία που καθορίζει με απόφασή της η Κ.Ε.Δ. Οι διαιτητές επανεντάσσονται σε πίνακες σε ημερομηνία που αποφασίζει η Κ.Ε.Δ.

4. Σε ειδικές περιπτώσεις η Κ.Ε.Δ. για τους διαιτητές των εθνικών
πρωταθλημάτων δύναται να ορίζει και έκτακτες δοκιμασίες αγωνιστικών και γραπτών τεστ για τη διαπίστωση του επιπέδου των διαιτητών.

Οι διαιτητές επίσης υποχρεούνται:

1. Να υποβάλουν, μέχρι την 30 Ιουνίου κάθε χρόνου, μέσω των συνδέσμων τους στην ΟΔΚΕ
α. έγγραφη δήλωση ενέργειας
β. αντίγραφο ποινικού μητρώου
γ. υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των κωλυμάτων του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999 και γενικά των αναφερομένων στη παρ.΄ ΣΤ του άρθρου αυτού.
δ. ιατρικές γνωματεύσεις από παθολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο.

Μετά ταύτα, η Ο.Δ.Κ.Ε. υποβάλει στην Ε.Ο.Κ. κατάσταση των ενεργών διαιτητών μέχρι 10 Αυγούστου.

2. Να μελετούν τους Κανονισμούς Παιδιάς, τις ερμηνευτικές εγκυκλίους και τους Κανονισμούς πρωταθλημάτων και να εφαρμόζουν τις διατάξεις τους, σύμφωνα, με το γράμμα αλλά και το πνεύμα τους.

3. Να σέβονται και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις και τις οδηγίες που εκδίδουν η Ε.Ο.Κ. η Κ.Ε.Δ. και και η Ο.Δ.Κ.Ε.

4. Να μην αναλαμβάνουν τη διαιτησία αγώνα, επίσημου ή φιλικού, όταν δεν έχουν οριστεί, για το σκοπό αυτό, από την αρμόδια Επιτροπή.
– Εξαίρεση από τη διάταξη αυτή αποτελεί η περίπτωση της μη
προσέλευσης σε αγώνα, διαιτητή, που είχε επίσημα οριστεί, οπότε υποχρεούνται να αναλάβουν τη διαιτησία του αγώνα.
– Εξαίρεση, επίσης, αποτελεί και η περίπτωση του ορισμού
διαιτητών από την Διεθνή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FIBA).

5. Να αποδέχονται τον ορισμό τους από την αρμόδια Επιτροπή. Αν υπάρχουν λόγοι εξαίρεσης από τη συμμετοχή τους σε αγώνα ή με συνάδελφό τους, οφείλουν να το γνωρίσουν στη δήλωση ενεργείας τους με την κατάλληλη αιτιολογία. Η αποδοχή ή όχι της αίτησης εξαίρεσης ανήκει στη κρίση της Επιτροπής.

6. Να προσέρχονται, έγκαιρα, στο γήπεδο, στο οποίο πρόκειται να διεξαχθεί ο αγώνας, στον οποίο έχουν οριστεί, σαν διαιτητές. Σε περίπτωση κωλύματός τους να ειδοποιούν, έγκαιρα, την αρμόδια Επιτροπή, για την αδυναμία προσέλευσής τους.

7. Να αρνούνται να αναλάβουν τη διαιτησία αγώνα, για τον οποίο ο αρμόδιος ορισμένος διαιτητής έκρινε, για οποιοδήποτε λόγο, ότι δεν δύναται να διεξαχθεί ή διέκοψε αυτόν, οριστικά πριν από τη λήξη του.

8. Να αποφεύγουν τις δημόσιες κρίσεις και μάλιστα, από τα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης, σε βάρος συναδέλφων τους και όλων όσων έχουν επίσημη σχέση με το άθλημα. Τις κρίσεις τους οι διαιτητές δικαιούνται να κάνουν στις συγκεντρώσεις των διαιτητών και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

9. Να μην διατυπώνουν δημόσια δια του Τύπου, γνώμη ή κρίση για τον αγώνα τον οποίο διηύθυναν, λόγω της ιδιάζουσας ιδιότητας και θέσης του διαιτητή και της βαρύτητας του λειτουργήματός του, το οποίο έχει ως σκοπό την απονομή της δικαιοσύνης στα διαγωνιζόμενα σωματεία. — Σε περίπτωση κατά την οποία δια δημοσιευμάτων ή επωνύμων δηλώσεων θίγεται η τιμή ή η αξιοπρέπεια του διαιτητή ή επέρχεται ηθική εν γένει μείωση τούτου, αυτός δικαιούται να απαντήσει επί των σε βάρος του κρίσεων και μόνο γι΄ αυτές, εφόσον λάβει προηγουμένως την προς τούτο έγκριση της Κ.Ε.Δ.

10. Να συμπεριφέρονται, τόσο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, αλλά και κατά την ιδιωτική τους ζωή, προς όλους όσους έχουν οποιαδήποτε σχέση με το άθλημα, αλλά και τους φιλάθλους, με την επιβαλλόμενη, από το λειτούργημά τους, αξιοπρέπεια.

11. Όταν μετακινούνται από την έδρα τους, για να διαιτητεύσουν αγώνα, που διεξάγεται σε άλλη πόλη, να παραμένουν σ΄ αυτή και την επόμενη μέρα, για τη διεύθυνσή του, στη περίπτωση, που ο αγώνας αυτός αναβληθεί ή διακοπεί, λόγω καιρικών συνθηκών.

12. Να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή στον αγώνα σε αθλητή, που στερείται του ατομικού του αθλητικού δελτίου, που πρέπει να φέρει και την ιατρική βεβαίωση της υγείας του, που θα ισχύει, κατά το χρόνο διεξαγωγής του αγώνα.

13. Να ορίζει ο Α΄ Διαιτητής, κατά την απόλυτη κρίση του, τον Κομισάριο, σε περίπτωση μη προσέλευσης εκείνου, που, αρχικά, είχε οριστεί, σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται στο άρθρο 38 των Κανονισμών της ΕΟΚ.

14. Να μη δέχονται οποιαδήποτε αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα για το οποίο αυτοί και μόνο είναι αρμόδιοι, μετά το κλείσιμό του.

15. Να αναγράφουν στο Φύλλο Αγώνα, ευανάγνωστα και με επιμέλεια και να βεβαιώνουν αληθινά γεγονότα και να περιγράφουν, με ακρίβεια, τον τρόπο διάπραξής τους καθώς και τις παραβάσεις των αθλητών, προπονητών και παραγόντων, χωρίς αλλοιώσεις και παραλείψεις.

16. Σε περιπτώσεις υποβολής ενστάσεων κακής εφαρμογής των Κανονισμών, υποχρεούνται να απαντούν, συνοπτικά, αλλά με σαφήνεια στο Φύλλο Αγώνα.

17. Να υποβάλουν στην αρμόδια Επιτροπή, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, λεπτομερή έκθεση, σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων ή γεγονότων, που έχουν αναγραφεί στο Φύλλο Αγώνα και να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους, με, απόλυτα, αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο, χωρίς εμπάθεια, επιείκεια ή φόβο. Είναι αυτονόητο, ότι σχετική έκθεση υποβάλλεται και από τους δύο διαιτητές ατομικά.

18. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να φέρουν την καθιερωμένη στολή, που καθορίζεται εκάστοτε από τη FIBA η οποία θα φέρει υποχρεωτικά το διαφημιστικό λογότυπο χορηγού μόνο στην περίπτωση που η σύμβαση χορηγίας έχει εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.

19. Να αποφεύγουν τη διαμονή στο ξενοδοχείο, που διαμένουν οι ομάδες του αγώνα, που θα διευθύνουν.

20. Να παρίστανται στις συγκεντρώσεις, που διοργανώνονται από την Κ.Ε.Δ. την Ο.Δ.Κ.Ε. και τους Συνδέσμους διαιτητών.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

1. Οι διαιτητές δικαιούνται αποζημίωσης για την άσκηση των καθηκόντων τους στους αγώνες που ορίζονται από την αρμόδια επιτροπή.

2. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης και των εξόδων κίνησης των διαιτητών, των παρατηρητών και των μελών της γραμματείας των αγώνων καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ. και της Ο.Δ.Κ.Ε. πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου και αναφέρεται στους οικονομικούς όρους των σχετικών Προκηρύξεών των Πρωταθλημάτων.

– Σε όσες περιπτώσεις ματαιωθούν αγώνες από οποιαδήποτε αιτία που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του διαιτητή, η αποζημίωση των διαιτητών και των κριτών που έχουν προσέλθει, περιορίζεται στο ήμισυ της κανονικής. Καταβάλλονται όμως κανονικά τα έξοδα μετακίνησης και η ημεραργία.

– Με βάση τα παραπάνω, αλλά και της φύσης των υπηρεσιών που παρέχονται από τους διαιτητές και κριτές, η διαιτησία χαρακτηρίζεται σαν λειτούργημα και για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται, κατά την αγωνιστική περίοδο για την οποία οι διαιτητές έκαναν δήλωση ενεργείας, η διεκδίκηση αιτημάτων, κύρια οικονομικής φύσεως, με ομαδική αποχή από τα καθήκοντά τους.

ΑΡΘΡΟ 7

ΦΥΛΛΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

1. Στο Φύλλο Ποιότητας Διαιτητών αναγράφονται:

α. Τα στοιχεία ταυτότητάς του
β. Σωματικά στοιχεία: ύψος και βάρος.
γ. Γραμματικές γνώσεις και η τυχόν γνώση ξένων γλωσσών.
δ. Το επάγγελμα και ο τόπος άσκησής του.
ε. Η κατάσταση του ποινικού του μητρώου
στ. Οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές
ζ. Η κατηγορία αγώνων που διευθύνει
η. Ο αριθμός των αγώνων που διαιτήτευσε ανά κατηγορία
πρωταθλήματος.

2. Το φύλλο ποιότητας του διαιτητή συντάσσεται κατ΄ έτος με φροντίδα και ευθύνη του Τοπικού Συνδέσμου Διαιτητών στον οποίο ανήκει ο διαιτητής αμέσως μετά την λήξη της αγωνιστικής περιόδου και αντίγραφά τους αποστέλλονται στην Κ.Ε.Δ.

3. Οι ως άνω ρυθμίσεις ισχύουν και για τα μέλη της Γραμματείας των αγώνων (σημειωτές και χρονομέτρες)

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

Με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Δ.Κ.Ε. και γνώμη της Κ.Ε.Δ. μπορούν να ονομασθούν Επίτιμοι διαιτητές όσοι εξ αυτών έχουν αποχωρήσει από την ενεργό δράση και έχουν επιδείξει καθ΄ όλο το διάστημα της προσφοράς των υπηρεσιών τους, κοινή αναγνώριση τόσο για την ικανότητά τους στη διεύθυνση αγώνων, όσο και το ήθος και την αφοσίωσή τους στο έργο που επέλεξαν.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

1. Οι ποινές, που προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού, επιβάλλονται από τις Κ.Ε.Δ. της Ε.Ο.Κ. ή των Αθλητικών Ενώσεων και Επιτροπών, μετά από έγγραφη καταγγελία, ή την έκθεση των παρατηρητών, γυμνασιαρχών ή των μελών του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. των Αθλητικών Ενώσεων και Επιτροπών και των ομάδων, που συμμετείχαν στον αγώνα, από το Φύλλο Αγώνα και από άλλα στοιχεία, για πράξεις, παραλείψεις και παραπτώματα, που διαπράττονται από τους διαιτητές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, πριν, κατά τη διάρκεια του αγώνα, υπολογιζόμενων και των διακοπών του ή μετά τη λήξη του, μέσα ή έξω από τον αγωνιστικό χώρο και το γήπεδο, με την απαραίτητη, πάντα, προϋπόθεση της προηγούμενης κλήσης τους σε απολογία.

2. Τα παραπτώματα και οι ποινές, που επισύρουν σε βάρος των υπαιτίων, καθορίζονται στις παρακάτω παραγράφους.
Α. Για παραπτώματα, που χαρακτηρίζονται, ότι δεν έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, για να επισύρουν ποινή αποκλεισμού, επιβάλλεται έγγραφη αυστηρή επίπληξη, που είναι δυνατόν, να συνοδεύεται με ανακοίνωσή της.

Β. Αποκλεισμός 15 ημερών (ημερολογιακών).
Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε περιπτώσεις
α. καθυστερημένης αδικαιολόγητης προσέλευσης, για την άσκηση των καθηκόντων τους
β. πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους
γ. ασαφούς και πλημμελούς διατύπωσης του Φύλλου Αγώνα.

Γ. Αποκλεισμός 20 ημερών
Η ποινή αυτή επιβάλλεται στις περιπτώσεις
α. παράβασης των Κανονισμών Παιδιάς, που, όμως, δεν συνεπάγεται την επανάληψη του αγώνα
β. ανάρμοστης συμπεριφοράς προς συνάδελφό του διαιτητή ή κριτή. Τον χαρακτήρα αυτό θεωρείται, ότι έχει και η διατύπωση σχολίων και κρίσεων
γ. Δημοσίων ή δια του Τύπου κρίσεων σε βάρος διαιτητών εν ενεργεία ή μη, καθηγητών διαιτησίας, μελών επιτροπών και μελών του Δ.Σ. των Ε.Ο.Κ. – Ε.Σ.Α.Κ.Ε. – Ο.Δ.Κ.Ε. – Κ.Ε.Δ.

Δ. Αποκλεισμός 30 ημερών
Η ποινή αυτή επιβάλλεται στις περιπτώσεις
α. αδικαιολόγητης μη προσέλευσης σε αγώνα, στον οποίο είχε ορισθεί και έλαβε γνώση του ορισμού του. Δεν αποκλείεται δε, να καταλογισθούν, σε βάρος των διαιτητών, που δεν προσέρχονται, αδικαιολόγητα, τα έξοδα που δημιουργήθηκαν.
β. παράλειψη αναγραφής στο Φ.Α. ή σε σχετική έκθεση των προπονητών ή των αρμόδιων των ομάδων του αγώνα, που επέδειξαν ανάρμοστη συμπεριφορά
γ. αδικαιολόγητης μη αποδοχής του ορισμού του.

Ε. Αποκλεισμός 45 ημερών
Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε περιπτώσεις
α. αποφυγής αποβολής αθλητή και αναγραφής του στο Φ.Α. καθώς και επεισοδίων, που τυχόν σημειώθηκαν
β. υποβολής αναληθών εκθέσεων, για τα όσα συνέβησαν στον αγώνα
γ. παράβασης των Κανονισμών Παιδιάς, συνεπεία της οποίας, επαναλαμβάνεται ο αγώνας
δ. ανάρμοστης συμπεριφοράς σε βάρος μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. των Αθλητικών Ενώσεων και Επιτροπών της Κ.Ε.Δ. της Ο.Δ.Κ.Ε. και των Επιτροπών του Νόμου.

ΣΤ. Αποκλεισμός 60 ημερών
Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες διαιτητής επιδεικνύει, γενικά, ανάρμοστη συμπεριφορά, που είναι αντίθετη, με τις αρχές του αθλητισμού.

Ζ. Αποκλεισμός 75 ημερών.
Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε περιπτώσεις
α. εξύβρισης της Ομοσπονδίας ή των μελών του Δ.Σ. της, των μελών των Δ.Σ. των Αθλητικών Ενώσεων και Επιτροπών
β. βάναυσης συμπεριφοράς τους, σε βάρος αθλητών, θεατών ή οργάνων της Ομοσπονδίας.

Η. Αποκλεισμός 90 ημερών
Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε περιπτώσεις, που διαιτητής επιδεικνύει απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά, που σημειώθηκε στο εξωτερικό, όπου είχε μεταβεί, για να διαιτητεύσει αγώνες, είτε μεμονωμένα είτε σαν μέλος επίσημης Ελληνικής αθλητικής αποστολής, σωματείου ή Εθνικού συγκροτήματος και από την οποία προκλήθηκαν δυσμενή σχόλια, σε βάρος της ελληνικής διαιτησίας.
– Στην περίπτωση, κατά την οποία, από την αναφερόμενη
συμπεριφορά του διαιτητή προκλήθηκε ανεπανόρθωτη ηθική βλάβη, το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αποφασίσει
α. την απαγόρευση στον υπαίτιο διαιτητή να διαιτητεύσει στο εξωτερικό, προσωρινά ή οριστικά
β. τη διαγραφή του από τα Μητρώα των διαιτητών
γ. την επιβολή, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, ανάλογα, με τη βαρύτητα του παραπτώματος, ποινής αποκλεισμού, για διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών.

Θ. Ποινή Διαγραφής
Σε περίπτωση που διαιτητής ενεργεί αντίθετα με τις αποφάσεις και οδηγίες του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. είναι δυνατόν να του επιβληθεί η ποινή της διαγραφής του από τα μητρώα διαιτητών.

3. Υποτροπή
Σε περίπτωση υποτροπής του, κατά την αυτή αγωνιστική περίοδο, οι
ποινές αυξάνονται στο διπλάσιο των προβλεπομένων, Υπότροπος θεωρείται ο διαιτητής, που υπέπεσε στο αυτό ή βαρύτερο παράπτωμα.

4. Υποβιβασμός
Στη περίπτωση, κατά την οποία διαιτητής υποπέσει στο αυτό παράπτωμα, περισσότερο από δύο φορές ή του έχουν επιβληθεί ποινές, συνολικού ύψους, που υπερβαίνει τον ένα χρόνο, κατά την τελευταία διετία, τότε αυτός, με απόφαση της Κ.Ε.Δ. υποβιβάζεται από την κατηγορία, στην οποία ανήκει, μέχρι και τη τελευταία κατηγορία, ανάλογα, με τη σοβαρότητα των ποινών, που του έχουν επιβληθεί. Σε εξαιρετικές επιβαρυντικές περιπτώσεις, επιβάλλεται η ποινή της οριστικής διαγραφής του από τα Μητρώα των διαιτητών.

5. Διαδικασία Παραπομπής
Η παραπομπή των διαιτητών στον πειθαρχικό έλεγχο γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. ή της Κ.Ε.Δ. ή μετά από εισήγηση της Ο.Δ.Κ.Ε.

– Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες το παράπτωμα διαιτητή
σημειώθηκε σε αγώνα αρμοδιότητας των Αθλητικών Ενώσεων ή Επιτροπών, το δικαίωμα επιβολής ποινής ανήκει στο αρμόδιο όργανο των Αθλητικών αυτών Ενώσεων και Επιτροπών, μετά από απόφαση για παραπομπή που λαμβάνει το Δ.Σ. τους.

– Με την απόφαση παραπομπής ο υπόλογος για πειθαρχικό παράπτωμα καλείται σε απολογία και υποχρεούται να εμφανισθεί ενώπιον της Επιτροπής αυτής ή να υποβάλει έγγραφη απολογία, σε 48 ώρες, από την κοινοποίηση της κλήσης
– Η μη εμφάνιση ενώπιον της Επιτροπής ή η μη υποβολή έγγραφης
απολογίας, θεωρείται πρόσθετο παράπτωμα και εκτιμάται, κατά τη κρίση της Επιτροπής, η οποία προχωρεί, χωρίς την ανάγκη άλλη διαδικασίας, στο έργο της.
– Με την απόφαση, με την οποία παραπέμπεται ο διαιτητής, δύναται
να τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας, μέχρι να εκδοθεί, για την υπόθεσή του, η οριστική απόφαση της επιτροπής, στο διάστημα δε αυτό, δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή του σε αγώνες.
– Σε κάθε περίπτωση η διαθεσιμότητα δεν είναι δυνατόν, να
διαρκέσει, πέραν των 15 ημερών.
– Η απόφαση, για τυχόν, τιμωρία του κοινοποιείται τόσο στον ίδιο, με απόδειξη, ότι έλαβε το σχετικό έγγραφο, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο (Αθλητική Ένωση, Σύνδεσμο, Τύπο κ.λ.π.).
– Στην απόφαση πρέπει να γίνεται ακριβής καθορισμός του χρόνου
έναρξης και λήξης της ποινής καθώς και πλήρης αιτιολόγησής της.
– Οι ποινές, που επιβάλλονται, με τη παραπάνω διαδικασία, ισχύουν, για κάθε είδους αγώνες, φιλικού ή επίσημου χαρακτήρα καθώς και για αγώνες αρμοδιότητας της FIBA.

6. Χρόνος έκτισης ποινών
Ο χρόνος έκτισης της ποινής δεν είναι δυνατόν να συμπίπτει, με το χρόνο της εποχιακής διακοπής του αθλήματος, έστω και αν κατά τη διάρκειά της διεξάγονται τα ειδικά Πρωταθλήματα παίδων, εφήβων, νεανίδων κ.λ.π.
– Στη περίπτωση, κατά την οποία ο διαιτητής, που παραπέμπεται, τίθεται σε κατάσταση διαθεσιμότητας και του επιβληθεί ποινή αποκλεισμού, ο χρόνος έναρξής της υπολογίζεται από την ημέρα, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

7. Γενική αρχή
Σε περίπτωση παραπτωμάτων, που δεν είναι δυνατή η πρόβλεψή τους στο Κανονισμό αυτό, η Κ.Ε.Δ. της Ε.Ο.Κ. ή της Αθλητικής Ενωσης, σε αγώνες αρμοδιότητάς της, δικαιούται να τα εντάξει, αναλογικά, σε μία από τις αναφερόμενες περιπτώσεις, προς επιβολή της αντίστοιχης ποινής.

8. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΟΙΝΩΝ
α. Κατά του υπαίτιου διαιτητή περισσοτέρων του ενός παραπτωμάτων, τα οποία προβλέπονται και τιμωρούνται, από διάφορες διατάξεις του Π.Δ. μετά την επιμέτρησή τους, επιβάλλεται μία συνολική ποινή, που σχηματίζεται από τη βαρύτερη των ποινών, που επαυξάνεται.
β. Αν οι ποινές, που συντρέχουν είναι της αυτής κατηγορίας και ίσης χρονικής διάρκειας, η συνολική ποινή σχηματίζεται με την επαύξηση μιας από αυτές.
– Η επαύξηση της ποινής δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των τριών
τετάρτων (3/4) του αθροίσματος των άλλων ποινών.

9. Επανεγγραφή διαγραφέντος διαιτητή.

Διαιτητής που διαγράφεται από τους πίνακες διαιτητών, συνεπεία
πειθαρχικού ή άλλης φύσης παραπτώματος δεν δικαιούται να ζητήσει την επανεγγραφή του στους πίνακες πριν παρέλθει διάστημα τουλάχιστον δύο
(2) ετών από την διαγραφή του.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Α΄ ΣΗΜΕΙΩΤΕΣ – ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

1. Οι σημειωτές και χρονομέτρες ως μέλη της γραμματείας των αγώνων συνδράμουν το έργο των διαιτητών και γενικά έχουν τις αυτές υποχρεώσεις και τα ίδια ασυμβίβαστα και κωλύματα με τους διαιτητές, όπως αυτά αναλυτικά καθορίζονται στις προηγούμενες σχετικές διατάξεις.
2. Οι δηλώσεις ενεργείας των σημειωτών και χρονομετρών υποβάλλονται στις Αθλητικές Ενώσεις και Επιτροπές, μέσω των Συνδέσμων τους μέχρι και την 10η Αυγούστου, κάθε χρόνου.
3. Οι σημειωτές και χρονομέτρες θα πρέπει να είναι, απαραίτητα, κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή του παλιού εξατάξιου Γυμνασίου και να μην υπερβαίνουν το 60ο χρόνο της ηλικίας τους και να έχουν αποφοιτήσει από επίσημη Σχολή σημειωτών και χρονομετρών, που διοργανώνουν οι Αθλητικές Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές σε συνεργασία με την Κ.ΕΔ.
4. Τα όσα ισχύουν για την επιλογή, αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών ισχύουν αναλογικά και για τους σημειωτές και χρονομέτρες των αγώνων, που υπάγονται στην δικαιοδοσία της Κ.Ε.Δ.
5. Οι σημειωτές και χρονομέτρες ενός αγώνα θα πρέπει να μην έχουν την ιδιότητα του μέλους ή οποιαδήποτε άλλη σχέση και εξάρτηση, με ένα από τα διαγωνιζόμενα σωματεία και με παράγοντές τους και γενικά ισχύουν και γι΄ αυτούς τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα που προβλέπονται για τους διαιτητές.

Β΄ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ (ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ) ΑΓΩΝΩΝ

1. Οι Παρατηρητές (Κομισάριοι) Αγώνων έχουν ως αρμοδιότητα την παρατήρηση της εξέλιξης του αγώνα και της διεύθυνσής του από τους διαιτητές και τα βοηθητικά αυτών πρόσωπα, που είναι τα μέλη της γραμματείας του αγώνα.
– Τις παρατηρήσεις τους καταγράφουν σε σχετική έγγραφη έκθεση προς την Ε.Ο.Κ. και την Κ.Ε.Δ. στην οποία αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους.
2. Οι Παρατηρητές (Κομισάριοι) Αγώνων επιλέγονται με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. και υποχρεούνται να συμμετάσχουν και να περατώσουν με επιτυχία σεμινάριο Παρατηρητών (Κομισάριων) Αγώνων το οποίο διοργανώνεται από την Κ.Ε.Δ. μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.
– Ανώτατο όριο ηλικίας για την ένταξη σε πίνακα Παρατηρητών
είναι το εβδομηκοστό (70).
3. Η επιλογή, αξιολόγηση, ο ορισμός και ο πειθαρχικός έλεγχος των Παρατηρητών (Κομισάριων) Αγώνων γίνεται κατ΄ ανάλόγη εφαρμογή των διατάξεων που ρυθμίζουν τις αυτές διαδικασίες για τους Διαιτητές των Αγώνων.
4. Τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα που ισχύουν για τους διαιτητές εφαρμόζονται αναλογικά και για τους παρατηρητές διαιτησίας.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

1. Στις Αθλητικές Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές συγκροτείται,
σύμφωνα με την παρ. 2ε του άρθρου 44 του Ν. 2725/1999 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του Ν. 3057/2002, Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας με απόφαση του Δ.Σ. αυτών και έχει σύνθεση μονομελή ή τριμελή.

2. Για τις Κ.Ε.Δ. των Αθλητικών Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών
ισχύουν και εφαρμόζονται αναλογικά οι ρυθμίσεις που αφορούν την Κ.Ε.Δ. της Ε.Ο.Κ.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 3057/2002 στην περιοχή ευθύνης κάθε αθλητικής ένωσης κατ’ άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 2725/1999 επιτρέπεται να συσταθεί ένας μόνο σύνδεσμος διαιτητών.

4. Μεταβατική διάταξη
Σε όσες Αθλητικές Ενώσεις λειτουργούν περισσότεροι από ένας Τοπικοί Σύνδεσμοι Διαιτητών θα πρέπει εντός μηνός από την ισχύ του παρόντος Κανονισμού να διαλυθούν και να συγχωνευθούν σ΄ ένα Τοπικό Σύνδεσμο που θα έχει ως έδρα του την έδρα της Αθλητικής Eνωσης.

5. Ο Κανονισμός Διαιτησίας εφαρμόζεται αναλογικά και από τις
Αθλητικές Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές της Ε.Ο.Κ. ενώ οι διατάξεις περί Ο.Δ.Κ.Ε. ισχύουν αναλογικά για τους Τοπικούς Συνδέσμους Διαιτητών.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

Οι συμβάσεις παραχώρησης του δικαιώματος χορηγίας για τη διαιτησία των αγώνων καλαθοσφαίρισης καταρτίζονται και υπογράφονται από το Δ.Σ. της Ο.Δ.Κ.Ε. μετά από την έγκρισή τους από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.

Από το συνολικό ποσό των χορηγιών η Κ.Ε.Δ. δικαιούται ποσοστού μέχρι 40% προκειμένου να καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες της Επιτροπής.

Exit mobile version