ΕΣΚΑ

Βεβαίωση Αθλητικής Αναγνώρισης & Εγγραφή στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων

Εχει δημοσιευτεί σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υπενθυμίζουμε στα σωματεία-μέλη μας ότι πρέπει να γίνουν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες για την χορήγηση βεβαίωσης αθλητικής αναγνώρισης σωματείου από την ΓΓΑ.
Όσα σωματεία έχουν ήδη βεβαίωση αθλητικής αναγνώρισης θα πρέπει με τη σειρά τους να εγγραφούν και στο μητρώο αθλητικών σωματείων.
Οι συγκεκριμένες διαδικασίες είναι απαραίτητες διότι σωματείο που δεν φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση ή βεβαίωση αθλητικής αναγνώρισης και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις.